bg      bg  
      นายณัฎฐ์นันธ์ นิกรพันธุ์      
      ผู้จัดการ      

 

  bg     bg  
      น.ส.สาริสา สุขสมบัติ      
      ผู้ช่วยผู้จัดการ      

 

  supitchaya      
  น.ส.สุพิชญา ศรีบุญเรือง   นายสมทอง หล้าฝั้น   น.ส.ปิยาภรณ์ มโนใจ  
  เจ้าหน้าที่ธุรการ   หัวหน้าแผนกจัดซื้อ   หัวหน้าแผนกจัดซื้อ  

 

  CMUCOOP46 6   CMUCOOP46 1   bg  
  น.ส.เกศรินทร์ ฟูต๋า   น.ส.จิราภรณ์ ยาระปา   น.ส.สุภาพร ก้อนแก้ว  
  หัวหน้าแผนกการเงิน   หัวหน้าแผนกบัญชี   เจ้าหน้าที่บัญชี  

 

  CMUCOOP46 6   CMUCOOP46 1   bg  
  นายอธิชาติ โสภาวัฒนะโรจน์   น.ส.กนกวรรณ เผ่าเสรีพงษ์   นายพงศ์กรณ์ ลิมปิวรรณ  
  เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า   เจ้าหน้าที่ขาย   เจ้าหน้าที่ขาย  

 

  CMUCOOP46 6   CMUCOOP46 1   bg  
  นายคมกริช วิภารัตนากร   น.ส.กชกานต์ วางหลัก   น.ส.บุญนิศา ลังกา  
  เจ้าหน้าที่คลังสินค้า   เจ้าหน้าที่คลังสินค้า   เจ้าหน้าที่เก็บเงิน  

 

  CMUCOOP46 6   CMUCOOP46 1   bg  
  นายอัษฎาวุธ สมใจมาก   น.ส.สุมิตรา พันธุศาสตร์   น.ส.อารยา สุวันดี  
  เจ้าหน้าที่เก็บเงิน   เจ้าหน้าที่เก็บเงิน   เจ้าหน้าที่เก็บเงิน  

 

 

   bg   yanisa    bg  
      น.ส.ญาณิศา บัวคำปัน      
      ผู้ช่วยผู้จัดการ
(รักษาการผู้จัดการจุดบริการ S1)
     

 

  bg   bebe   bg  
      น.ส.วาสนา ทะวิชัย      
      หัวหน้าแผนกขาย S1 (T)      

 

  supitchaya   benjawan   bg  
  น.ส.พิมพ์ขวัญ ธนากรวิศิษฎ์   น.ส.เบญจวรรณ ทาใจ   นายจิรพันธ์ บุญยะสมภพ  
  เจ้าหน้าที่ขาย   เจ้าหน้าที่ขาย   เจ้าหน้าที่เก็บเงิน